STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78661 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 62/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
13/06/2019

78662 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 63/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/06/2019

78663 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 64/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/06/2019

78664 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 23/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/06/2019

78665 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 23/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/06/2019

78666 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 23/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/06/2019

78667 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 112/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
05/02/2021

78668 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 101017/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật 68 Còn hiệu lực
05/10/2021

78669 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 015/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

78670 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 101017/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật 68 Đã thu hồi
02/10/2021

78671 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180649 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

78672 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 01HTC-NPCHN/170000078/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Nipon Corporation tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
08/11/2019

78673 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 10AHITACHI Công ty TNHH Dich vụ kỹ thuật Y Sinh Còn hiệu lực
11/11/2019

78674 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 10HTC-HNK/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ thương mại HNK Việt Nam Còn hiệu lực
21/02/2020

78675 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2156A/2021/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
01/11/2021

78676 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070904/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78677 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070906/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78678 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070901/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78679 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070902/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78680 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070905/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022