STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78701 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

78702 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

78703 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

78704 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

78705 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

78706 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

78707 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

78708 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1450/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Còn hiệu lực
13/10/2020

78709 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 05.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
14/04/2022

78710 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 06.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
14/04/2022

78711 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 01.23-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
11/12/2023

78712 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 02.23-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
11/12/2023

78713 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3031-1 CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

78714 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3031-2 CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

78715 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3031-3 CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

78716 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan-lách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 07.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
14/04/2022

78717 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan-lách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 03.23-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
13/12/2023

78718 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng xơ gan và gan nhiễm mỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0453/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

78719 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD MSD-PL/05-2023 Còn hiệu lực
15/12/2023

78720 Máy siêu âm chuẩn đoán hình ảnh và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2507 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2020