STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78841 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 12/AV/180000017/PCBPL-BYT/18 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT Còn hiệu lực
04/05/2021

78842 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00181/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

78843 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0306/200000039/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
03/10/2021

78844 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0306/200000039/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
03/10/2021

78845 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 52-2019/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/02/2022

78846 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME 202201 -IME/BPL Còn hiệu lực
07/04/2022

78847 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 04-2022/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

78848 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 05-2022/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

78849 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 06-2022/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

78850 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 07-2022/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

78851 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 08-2022/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

78852 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 09-2022/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

78853 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 10-2022/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

78854 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 09-2019/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/09/2022

78855 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM 01/2023/PLB-AFL Còn hiệu lực
09/01/2023

78856 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 22.09/AV-PL Còn hiệu lực
29/11/2023

78857 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 22.09/AV-PL Còn hiệu lực
29/11/2023

78858 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 12.2021/180000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/01/2024

78859 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7220CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VINPHARMED VIỆT NAM Đã thu hồi
26/10/2020

78860 Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC 08-PL2023/180000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/12/2023