STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79041 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 11/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

79042 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1407/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NGỌC MINH Còn hiệu lực
08/09/2020

79043 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 156-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh Còn hiệu lực
09/10/2020

79044 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200653 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/11/2020

79045 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

79046 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

79047 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

79048 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

79049 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOA THỊNH Còn hiệu lực
24/12/2020

79050 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/00081 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ công nghệ cao Hà Trang Còn hiệu lực
20/01/2021

79051 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 24/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
28/01/2021

79052 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 24/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
28/01/2021

79053 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 24/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
28/01/2021

79054 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 24/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
28/01/2021

79055 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 24/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
28/01/2021

79056 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 24/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
28/01/2021

79057 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 25/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
28/01/2021

79058 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 25/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
28/01/2021

79059 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 32/190000044/PCBPL-BYT TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
08/02/2021

79060 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 28/190000044/PCBPL-BYT công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/02/2021