STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79221 Xông Foley 3 nhánh số 24 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.5 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đang lưu hành
01/10/2020

79222 Xông Foley – ống thông đường tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 864-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Đang lưu hành
14/01/2021

79223 XÔNG HƯƠNG TRÀM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 876/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI ANH Đang lưu hành
27/11/2021

79224 Xông hút dịch có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 07/2022-MEGA Đang lưu hành
15/03/2022

79225 Xông hút dịch có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 07.1/2022-MEGA Đang lưu hành
16/03/2022

79226 Xông hút dịch không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 08/2022-MEGA Đang lưu hành
15/03/2022

79227 Xông hút dịch không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 08.1/2022-MEGA Đang lưu hành
16/03/2022

79228 Xông hút dịch số 10 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.3 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đang lưu hành
30/09/2020

79229 Xông hút dịch số 12 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.4-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đang lưu hành
30/09/2020

79230 Xông hút dịch số 14 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.5-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đang lưu hành
30/09/2020

79231 Xông hút dịch số 16 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.6 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đang lưu hành
30/09/2020

79232 Xông hút dịch số 18 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.7 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đang lưu hành
30/09/2020

79233 Xông hút dịch số 20 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.8 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đang lưu hành
30/09/2020

79234 Xông hút dịch số 22 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.9 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đang lưu hành
30/09/2020

79235 Xông hút dịch số 24 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.10 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đang lưu hành
30/09/2020

79236 Xông hút dịch số 6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đang lưu hành
30/09/2020

79237 Xông hút dịch số 8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.2 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đang lưu hành
30/09/2020

79238 Xông hút đờm kín TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3621S PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Đang lưu hành
05/04/2021

79239 Xông JJ/Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 495/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Đang lưu hành
22/11/2020

79240 Xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED1219 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Đang lưu hành
28/02/2020