STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79461 Máy tạo khí Oxy 5l/phút TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 246-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM DV Tân Việt Mỹ Còn hiệu lực
11/08/2021

79462 Máy tạo khí Oxy 5l/phút TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 242-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM DV Tân Việt Mỹ Còn hiệu lực
09/11/2021

79463 Máy tạo khí Oxy 7l/phút TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 238-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM DV Tân Việt Mỹ Còn hiệu lực
11/08/2021

79464 Máy tạo khí Oxy 9l/phút TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 238-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM DV Tân Việt Mỹ Còn hiệu lực
11/08/2021

79465 Máy tạo N2O trong y tế Digital Ultra Package B TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3140PL-TTDV Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển An Khang Còn hiệu lực
08/03/2020

79466 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 166/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2019

79467 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

79468 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

79469 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 58/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

79470 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 59/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

79471 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

79472 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/07/2019

79473 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/07/2019

79474 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 58/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/07/2019

79475 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 59/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/07/2019

79476 Máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/07/2019

79477 Máy tạo nhịp 1 buồng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 01/2022/PCBPL-DMEC Đã thu hồi
17/01/2022

79478 Máy tạo nhịp 1 buồng có tương thích MRI TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 27/2022/PCBPL-DMEC Còn hiệu lực
28/03/2022

79479 Máy tạo nhịp 1 buồng có tương thích MRI TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 51/2022/PCBPL-DMEC Còn hiệu lực
08/12/2022

79480 Máy tạo nhịp 2 buồng có tương thích MRI TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 28/2022/PCBPL-DMEC Còn hiệu lực
28/03/2022