STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79501 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1068 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
03/05/2021

79502 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

79503 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0162021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
18/11/2021

79504 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 01/2023NP Còn hiệu lực
18/04/2023

79505 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 03072023-1-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2023

79506 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 0702203-TN/180000023/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

79507 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 14112023-1-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

79508 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 01022024-1-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2024

79509 Máy phẫu thuật nha khoa Piezomed và phụ kiện (Phụ lục đính kèm- phụ lục IV) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1148 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
03/05/2021

79510 Máy phẫu thuật nhiệt sử dụng sóng cao tần điều trị rung nhĩ và dụng cụ phẫu thuật đi kèm. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED0920 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2020

79511 Máy phẫu thuật Phaco TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01051118 Công ty TNHH TOP GLOBAL Việt Nam Còn hiệu lực
22/08/2019

79512 Máy phẫu thuật phaco TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2205-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

79513 Máy phẫu thuật phaco TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 5-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

79514 Máy phẫu thuật phaco TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 24-01-LH/TA-BPL Còn hiệu lực
11/06/2024

79515 Máy phẫu thuật phaco cắt dịch kính TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2206-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

79516 Máy phẫu thuật phaco cắt dịch kính TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 6-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

79517 Máy phẫu thuật phaco cắt dịch kính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 24-02-LH/TA-BPL Còn hiệu lực
12/06/2024

79518 Máy phẫu thuật phaco cắt dịch kính kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2005-TA/200000005/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
23/04/2021

79519 Máy phẫu thuật phaco cắt dịch kính kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2008-IME/200000005/PCBPL-BYT CôNG TY CP IME Còn hiệu lực
15/09/2021

79520 Máy phẫu thuật phaco cắt dịch kính kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 23-7/TA-BPL Còn hiệu lực
14/12/2023