STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79521 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung tương thích MRI TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/624 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

79522 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung và tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/303 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

79523 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/107 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79524 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/108 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79525 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 26/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

79526 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 27/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

79527 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 855/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

79528 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1175/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/10/2020

79529 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim và phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/92 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79530 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim và phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/96 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79531 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim và phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/97 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79532 Máy tạo nhịp vĩnh viễn không dây và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 33/MED0321 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/04/2021

79533 Máy tạo nhịp vĩnh viễn và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1122/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

79534 Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0130/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
19/10/2021

79535 Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 018KV/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Còn hiệu lực
17/12/2021

79536 Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0149/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

79537 Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 025KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

79538 Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0162/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2022

79539 Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0164/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

79540 Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể, phụ kiện và tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0113/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
04/08/2021