STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79581 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/302 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

79582 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/467 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

79583 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/466 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

79584 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/130 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

79585 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/131 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

79586 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung tương thích MRI TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/624 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

79587 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung và tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/303 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

79588 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/107 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79589 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/108 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79590 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 26/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

79591 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 27/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

79592 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 855/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

79593 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1175/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/10/2020

79594 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim và phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/92 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79595 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim và phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/96 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79596 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim và phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/97 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79597 Máy tạo nhịp vĩnh viễn không dây và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 33/MED0321 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/04/2021

79598 Máy tạo nhịp vĩnh viễn và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1122/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

79599 Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0130/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
19/10/2021

79600 Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 018KV/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Còn hiệu lực
17/12/2021