STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79641 Phim dùng cho chụp X-Quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-007-2022 Đã thu hồi
31/05/2022

79642 Phim dùng cho chụp X-Quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-021-2022 Còn hiệu lực
09/08/2022

79643 Phim dùng cho chụp X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-022-2022 Còn hiệu lực
09/08/2022

79644 Phim Gafchromic™ EBT-XD TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

79645 Phim Gafchromic™ EBT3 8x10 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

79646 Phim Gafchromic™ EBT3-1417 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

79647 Phim Gafchromic™ EBT3P 8x10 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

79648 Phim Gafchromic™ RTQA2-1010 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

79649 Phim Gafchromic™ RTQA2-111 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

79650 Phim Gafchromic™ RTQA2-1417 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

79651 Phim in laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210469-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
09/07/2021

79652 Phim in laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 01/2022/VG-KQPL Còn hiệu lực
27/01/2022

79653 Phim in laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2845A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

79654 Phim in laser AERMEI AMV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 22.12/AP Còn hiệu lực
04/01/2023

79655 Phim in y tế khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT 01-2022/PLTBYT Còn hiệu lực
05/11/2022

79656 Phim khô laser X-quang y tế TRIMAX TXE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 21.12/AP Còn hiệu lực
21/12/2022

79657 Phim khô Laser X-Quang y tế TRIMAX TXE, TXM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 301-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
27/11/2020

79658 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1645/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Còn hiệu lực
21/08/2021

79659 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Đã thu hồi
23/02/2022

79660 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Còn hiệu lực
23/02/2022