STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79681 Máy trị liệu áp lực khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

79682 Máy trị liệu bằng dòng giao thoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 12-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
24/03/2022

79683 Máy trị liệu bằng dòng điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN 02/PL/2023/TA Còn hiệu lực
18/07/2023

79684 Máy trị liệu bằng dòng điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN 07/PL/2023/TA Còn hiệu lực
07/11/2023

79685 Máy trị liệu bằng liệu pháp 0zone kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 76621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GHS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2021

79686 MÁY TRỊ LIỆU BẰNG NHIỆT NÓNG LẠNH TRONG VLTL TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019

79687 Máy trị liệu bằng Oxy TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 41.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANDT Còn hiệu lực
06/12/2019

79688 Máy trị liệu bằng Oxy TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 41.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANDT Còn hiệu lực
06/12/2019

79689 Máy trị liệu bằng Oxy TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 41.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANDT Còn hiệu lực
06/12/2019

79690 Máy trị liệu bằng Oxy TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 41.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANDT Còn hiệu lực
06/12/2019

79691 Máy trị liệu bằng Oxy (máy tạo Oxy) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 296-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
14/04/2020

79692 Máy trị liệu bằng Oxy (máy tạo Oxy) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 325-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần đầu tư trang thiêt bị y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
05/10/2020

79693 Máy trị liệu bằng sáp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 090-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
04/02/2021

79694 Máy trị liệu bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

79695 Máy trị liệu bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 012/SP/2020/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam Còn hiệu lực
06/10/2020

79696 Máy trị liệu bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 010/SP/2019/180000003/PCBPL -BYT Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam Còn hiệu lực
07/10/2020

79697 Máy trị liệu bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1272/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2020

79698 Máy trị liệu bằng sóng RF TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ASC TRANS VIỆT NAM 0201/24/PL-ASC Còn hiệu lực
18/01/2024

79699 MÁY TRỊ LIỆU BẰNG SÓNG SIÊU ÂM TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019

79700 MÁY TRỊ LIỆU BẰNG SÓNG SIÊU ÂM TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019