STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79781 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-483/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/11/2019

79782 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-483/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/11/2019

79783 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-484/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/11/2019

79784 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-484/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/11/2019

79785 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-484/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/11/2019

79786 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-485/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

79787 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-485/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

79788 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-485/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

79789 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-485/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

79790 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-694/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

79791 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-724/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
13/11/2019

79792 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-725/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
18/11/2019

79793 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-783/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

79794 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-784/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

79795 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-863/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

79796 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-904/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
19/11/2019

79797 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-905/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/11/2019

79798 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 152/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/07/2020

79799 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 161/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
18/06/2020

79800 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 161/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
18/06/2020