STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79821 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 102022/CBB.VIN SON Còn hiệu lực
21/06/2022

79822 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2619A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

79823 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2655A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/07/2022

79824 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2495A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2022

79825 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2495A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2022

79826 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 112022/CBB.VIN SON Còn hiệu lực
19/07/2022

79827 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 122022/CBB.VIN SON Còn hiệu lực
19/07/2022

79828 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LASERA LSR2022-001/PLTTBYT Còn hiệu lực
14/10/2022

79829 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 172022/CBB. VIN SON Còn hiệu lực
07/11/2022

79830 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 182022/CBB. VIN SON Còn hiệu lực
07/11/2022

79831 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LASERA LSR2022-004/PLTTBYT Còn hiệu lực
14/12/2022

79832 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LASERA LSR2022-004/PLTTBYT Còn hiệu lực
14/12/2022

79833 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2925A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

79834 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 451/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2022

79835 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 455/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2022

79836 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LASERA LSR2022-002/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/02/2023

79837 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 01-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
22/02/2023

79838 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 202023/CBB. VIN SON Còn hiệu lực
28/02/2023

79839 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LASERA LSR2023-001/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/03/2023

79840 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÍN THÀNH 02/2023-PL/TT Còn hiệu lực
24/03/2023