STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79841 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 212023/VS-PLTTBYT Còn hiệu lực
10/05/2023

79842 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 222023/VS-PLTTBYT Còn hiệu lực
20/05/2023

79843 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 04-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
08/06/2023

79844 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ Y TẾ SÀI GÒN 2206/2023/PL-YTESG Còn hiệu lực
27/06/2023

79845 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 232023/VS-PLTTBYT Còn hiệu lực
12/07/2023

79846 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ĐD MED DD2023-001/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/06/2023

79847 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 07-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
10/07/2023

79848 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE 07/2023/PL- SARAH LE Còn hiệu lực
07/07/2023

79849 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 08-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
20/07/2023

79850 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ĐD MED DD2023-003/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/07/2023

79851 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ĐD MED DD2023-002/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/07/2023

79852 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 20230723/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

79853 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & DỊCH VỤ SIBETECH 01-PL/2023/SIBETECH Còn hiệu lực
04/08/2023

79854 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & DỊCH VỤ SIBETECH 02-PL/2023/SIBETECH Còn hiệu lực
04/08/2023

79855 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE 09/2023/PLS- SARAH LE Còn hiệu lực
04/08/2023

79856 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ĐD MED DD2023-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/08/2023

79857 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 10-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
14/08/2023

79858 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT LONG DPVL-02/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

79859 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 02-2023/PL-INNOMED Còn hiệu lực
19/09/2023

79860 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 03-2023/PL-INNOMED Còn hiệu lực
19/09/2023