STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79861 Sinh Hiển Vi khám mắt cầm tay / Hand Held Slit Lamp TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3446 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
03/11/2020

79862 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 1002UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
23/06/2021

79863 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2001/200000005/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
17/09/2020

79864 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2210-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
15/07/2022

79865 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2210-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

79866 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2215-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

79867 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-10/TA-BPL Còn hiệu lực
16/08/2022

79868 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-15/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

79869 Sinh hiển vi khám mắt Symphony và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 02UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

79870 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3176 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát Triển Còn hiệu lực
08/04/2020

79871 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 382/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

79872 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

79873 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

79874 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

79875 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

79876 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

79877 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 111-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
08/01/2021

79878 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 110/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
26/05/2021

79879 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 0210UK/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

79880 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện (Module kết nối hình ảnh, AT 020 đo nhãn áp tiếp xúc, Thị kính 10x ) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 091-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
09/04/2021