STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79881 Sinh hiển vi khám mắt và Phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 110/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dược phẩm Sang Đã thu hồi
26/04/2021

79882 Sinh hiển vi kỹ thuật số kèm đo nhãn áp goldman TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 011121BL/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
08/12/2021

79883 Sinh hiển vi phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 02JP/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
26/06/2019

79884 Sinh hiển vi phẫu thuật mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 2505VS/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
17/06/2021

79885 Sinh hiển vi phẫu thuật mắt ( Hoặc Kính hiển vi phẫu thuật mắt) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 0420INA/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
23/06/2021

79886 Sinh phẩm chẩn đoán HIV TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 56HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
05/08/2020

79887 Sinh phẩm chẩn đoán In vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02061218 Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Phương Đông Còn hiệu lực
22/08/2019

79888 Sinh phẩm chẩn đoán In vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01061218 Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Phương Đông Còn hiệu lực
22/08/2019

79889 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 105/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
30/10/2019

79890 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 105/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
30/10/2019

79891 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 105/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
30/10/2019

79892 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 43/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/11/2019

79893 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 43/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/11/2019

79894 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 43/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/11/2019

79895 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 34/QIA-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
05/03/2020

79896 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 34/QIA-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
05/03/2020

79897 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 34/QIA-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
05/03/2020

79898 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-051/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
11/05/2020

79899 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-052/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
11/05/2020

79900 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-055/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
11/05/2020