STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79921 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-Thanh thử xác nhận kháng nguyên C, E, c‒, e và K trên tế bào hồng cầu người TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-142/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2020

79922 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-Thanh thử xác nhận kháng nguyên D, C, E, c- và e trên tế bào hồng cầu người TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-133/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

79923 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-Thanh thử xác nhận kháng thể nhóm máu bất thường bằng phương pháp enzyme và non-enzyme TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-134/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

79924 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-Thanh thử xác định kháng nguyên A, B, D trên tế bào hồng cầu người TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-131/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

79925 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-vật liệu kiểm soát dùng trong xét nghiệm anti-HAV IgM TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-018/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

79926 Sinh phẩm chẩn đoán In-vitro TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-104/170000052/PCBPL-BYT CONG TY TNHH SIXMURS HTH VIET NAM Còn hiệu lực
20/09/2019

79927 Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-040/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2020

79928 Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-113/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Sixmurs HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/08/2021

79929 Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-146/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/08/2022

79930 Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-157/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/12/2022

79931 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

79932 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

79933 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

79934 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

79935 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

79936 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

79937 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

79938 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

79939 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

79940 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020