STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80021 Máy Tạo Oxy Trong Phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1590/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KZZ Còn hiệu lực
18/08/2021

80022 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1643/2021/180000028/ PCBPL-BYT Hoàng Minh Thư Còn hiệu lực
19/08/2021

80023 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1680/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LOGISTICS HỒNG PHÚ Còn hiệu lực
23/08/2021

80024 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1687/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LOGISTICS HỒNG PHÚ Còn hiệu lực
23/08/2021

80025 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1204/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI Còn hiệu lực
25/08/2021

80026 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1770/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME Còn hiệu lực
30/08/2021

80027 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 73921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA LAN Còn hiệu lực
02/09/2021

80028 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 68921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA LAN Còn hiệu lực
02/09/2021

80029 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1677/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN Còn hiệu lực
03/09/2021

80030 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1473/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KZZ Còn hiệu lực
04/09/2021

80031 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1861/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
05/09/2021

80032 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1742/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP Còn hiệu lực
06/09/2021

80033 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1955/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT QUỐC TẾ VNS Còn hiệu lực
13/09/2021

80034 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 78021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME Còn hiệu lực
19/10/2021

80035 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 78321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME Còn hiệu lực
22/11/2021

80036 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 78421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME Còn hiệu lực
22/11/2021

80037 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1220/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGÔ GIA PHÁT Còn hiệu lực
30/07/2021

80038 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1220/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGÔ GIA PHÁT Còn hiệu lực
30/07/2021

80039 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1206/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO Còn hiệu lực
30/07/2021

80040 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1213/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á Còn hiệu lực
30/07/2021