STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80121 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-003/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
04/02/2021

80122 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-108/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2021

80123 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 01HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/01/2022

80124 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 30/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2022

80125 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 59HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

80126 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện kháng thể kháng HIV1, HIV1 nhóm O và HIV2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 58HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

80127 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C (HCV) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 55HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

80128 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện sớm giai đoạn chuyển đổi huyết thanh với HIV tuýp1 (HIV1,HIV1 nhóm O), phát hiện kháng thể kháng HIV2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 95HQ/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

80129 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện định tính kháng nguyên vi rút viêm gan C và kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 54HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

80130 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện định tính kháng thể kháng HTLV týp I và týp II trong máu người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 57HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

80131 Sinh phẩm chẩn đoán invitro định tính phát hiện kháng thể IgM và IgG kháng kháng nguyên Treponema pallidum trong huyết thanh và huyết trong người TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 60HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

80132 Sinh phẩm chẩn đoán nhanh HBsAg TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2801/MERAT-2021 Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
08/03/2021

80133 Sinh phẩm chuẩn đoán In vitro để phát hiện kháng nguyên nhóm máu A trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01040717 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Phương Đông Đã thu hồi
01/08/2019

80134 Sinh phẩm chuẩn đoán In vitro để phát hiện kháng nguyên nhóm máu A trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01040717 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Phương Đông Còn hiệu lực
01/08/2019

80135 Sinh phẩm chuẩn đoán In vitro để phát hiện kháng nguyên nhóm máu A,B trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 0304072017 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Phương Đông Đã thu hồi
01/08/2019

80136 Sinh phẩm chuẩn đoán In vitro để phát hiện kháng nguyên nhóm máu A,B trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03040717 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Phương Đông Còn hiệu lực
01/08/2019

80137 Sinh phẩm chuẩn đoán In vitro để phát hiện kháng nguyên nhóm máu B trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02040717 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Phương Đông Đã thu hồi
01/08/2019

80138 Sinh phẩm chuẩn đoán In vitro để phát hiện kháng nguyên nhóm máu B trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02040717 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Phương Đông Còn hiệu lực
01/08/2019

80139 Sinh phẩm chuẩn đoán In vitro để phát hiện kháng nguyên nhóm máu D trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04040717 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Phương Đông Còn hiệu lực
01/08/2019

80140 Sinh phẩm chuẩn đoán Invitro để phát hiện kháng nguyên nhóm máu A trên bề mặt hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05040717 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Phương Đông Còn hiệu lực
01/08/2019