STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80121 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 20.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/10/2023

80122 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 49/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
29/11/2023

80123 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 49/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
29/11/2023

80124 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 49/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
29/11/2023

80125 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 49/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
29/11/2023

80126 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 49/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
29/11/2023

80127 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 49/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
29/11/2023

80128 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 64/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
06/12/2023

80129 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BNL BNL/PL/Sternmed/28122023 Còn hiệu lực
28/12/2023

80130 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 25012024/2024 Còn hiệu lực
25/01/2024

80131 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 01/SHV-RC-2024 Còn hiệu lực
16/02/2024

80132 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 01/SHV-RC-2024 Còn hiệu lực
16/02/2024

80133 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 2802.2024 Còn hiệu lực
28/02/2024

80134 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 73/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/03/2024

80135 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/STERNMED-VN/VBPL Còn hiệu lực
03/04/2024

80136 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 001 - 2024/AV Còn hiệu lực
12/04/2024

80137 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 01/2024/TH AN_VINNO Còn hiệu lực
26/04/2024

80138 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 02/2024/TH AN_VINNO Còn hiệu lực
02/05/2024

80139 Máy siêu âm chẩn đoán (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181749 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/07/2021

80140 Máy siêu âm chẩn đoán (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181363/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
27/07/2021