STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80261 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 16-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
05/08/2021

80262 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 19-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
05/08/2021

80263 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 20-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
05/08/2021

80264 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 25-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
05/08/2021

80265 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 26-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
05/08/2021

80266 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 36-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
09/08/2021

80267 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 212/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
28/08/2021

80268 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 50-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
31/08/2021

80269 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 52-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
31/08/2021

80270 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 51-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
31/08/2021

80271 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 62-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
21/09/2021

80272 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 282/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
29/09/2021

80273 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-22/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
08/10/2021

80274 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-22/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
08/10/2021

80275 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 86-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
10/11/2021

80276 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3970-6CL PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Thành An Còn hiệu lực
11/11/2021

80277 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 01.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
11/02/2022

80278 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 03.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
25/03/2022

80279 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 04.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
25/03/2022

80280 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 02.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
31/03/2022