STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80301 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 346/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
06/09/2021

80302 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 255/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
10/09/2021

80303 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 398/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Đã thu hồi
10/09/2021

80304 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 184/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại Hà Nội Còn hiệu lực
14/09/2021

80305 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 76/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
23/09/2021

80306 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 153/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
24/09/2021

80307 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 19/190000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Đã thu hồi
24/09/2021

80308 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 241/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại TPHCM Còn hiệu lực
24/09/2021

80309 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 271/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại TPHCM Còn hiệu lực
24/09/2021

80310 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 290/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
24/09/2021

80311 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 340/20/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

80312 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 348/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
24/09/2021

80313 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 359/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

80314 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 37/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
24/09/2021

80315 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 385/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
24/09/2021

80316 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 397/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
24/09/2021

80317 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 468/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
24/09/2021

80318 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 718/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

80319 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 83/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
24/09/2021

80320 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 218A/170000035/PCBPL-BYT Công Ty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2 Còn hiệu lực
25/09/2021