STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80341 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 10-VT/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/09/2022

80342 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT 02/2022/TTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

80343 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT 02/2022/TTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

80344 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 18/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

80345 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 18/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

80346 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 18/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

80347 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 20/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/10/2022

80348 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 20/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/10/2022

80349 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 20/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/10/2022

80350 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 20/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/10/2022

80351 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 033-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

80352 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009922/QRA Còn hiệu lực
01/12/2022

80353 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009722/QRA Còn hiệu lực
01/12/2022

80354 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021688/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

80355 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 10/22/PL-VT Còn hiệu lực
26/12/2022

80356 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN 004/KDN Còn hiệu lực
07/03/2023

80357 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 544-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

80358 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 01082021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

80359 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

80360 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023