STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80621 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018527 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMC Còn hiệu lực
19/07/2019

80622 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

80623 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

80624 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

80625 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

80626 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

80627 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

80628 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

80629 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

80630 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

80631 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

80632 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

80633 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 56/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
20/04/2020

80634 Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1450/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Còn hiệu lực
13/10/2020

80635 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 05.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
14/04/2022

80636 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 06.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
14/04/2022

80637 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 01.23-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
11/12/2023

80638 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 02.23-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
11/12/2023

80639 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3031-1 CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

80640 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3031-2 CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019