STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80701 Máy sốc tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 11-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
24/09/2021

80702 Máy sốc tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180276 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

80703 Máy sốc tim – phá rung tim cấy trong cơ thể, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0062/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
25/06/2019

80704 Máy sốc tim (phá rung tim) và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 478A-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
08/06/2020

80705 Máy sốc tim - phá rung tim cấy trong cơ thể, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0054/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
26/06/2019

80706 Máy sốc tim - phá rung tim cấy trong cơ thể, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0055/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
25/06/2019

80707 Máy sốc tim - phá rung tim cấy trong cơ thể, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0056/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
25/06/2019

80708 Máy sốc tim - phá rung tim cấy trong cơ thể, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0057/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
26/06/2019

80709 Máy sốc tim - phá rung tim đặt trong cơ thể, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0079/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
15/01/2021

80710 Máy sốc tim - phá rung tim đặt trong cơ thể, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0079/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
15/01/2021

80711 Máy sốc tim - phá rung đặt trong cơ thể, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0031/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
28/06/2019

80712 Máy sốc tim - phá rung đặt trong cơ thể, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0031/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
18/10/2019

80713 Máy sốc tim có tạo nhịp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1963/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
21/12/2020

80714 Máy sốc tim cơ động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 15.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

80715 Máy sốc tim hai pha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 937/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
21/08/2020

80716 Máy sốc tim tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 938/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
21/08/2020

80717 MÁY SỐC TIM VÀ PHỤ KIỆN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 823 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
06/12/2019

80718 Máy sốc tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 356/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Còn hiệu lực
28/05/2020

80719 Máy sốc tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 81/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
04/02/2021

80720 Máy sốc tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/023 Còn hiệu lực
23/03/2022