STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80701 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 206/170000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiên Trường Còn hiệu lực
14/10/2021

80702 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2030-TA/200000005/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
19/10/2021

80703 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2220-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

80704 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2221-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

80705 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-20/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

80706 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-21/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

80707 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 02/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

80708 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 03/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

80709 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 04/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

80710 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 05/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

80711 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 1503KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2023

80712 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM 230801/PLB-PRVN Còn hiệu lực
30/08/2023

80713 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018432 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019

80714 Máy đo nhãn áp cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 190322RC/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/08/2022

80715 Máy đo nhãn áp cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 300922SW/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022

80716 Máy đo nhãn áp dạng bút TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 135/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
27/11/2019

80717 Máy đo nhãn áp GOLDMAN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 019JP/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
26/06/2019

80718 Máy đo nhãn áp Goldman TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 180122KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

80719 Máy đo nhãn áp Goldmann TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 201222KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/12/2022

80720 Máy đo nhãn áp Goldmann TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 17042023JP/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023