STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80741 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED1219 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2020

80742 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 62/MED1219 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2020

80743 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210517-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

80744 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210518-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

80745 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210519-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

80746 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210834-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Đã thu hồi
04/01/2022

80747 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210835ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/01/2022

80748 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210834-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2022

80749 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 2803-1/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
28/03/2022

80750 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 1005/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
11/05/2022

80751 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 1005-1/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
03/10/2022

80752 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 1005-1/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
03/10/2022

80753 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 0410/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
04/10/2022

80754 Sứ nha khoa (Estar G-Press) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 696.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
12/01/2021

80755 Sứ nha khoa dạng bột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

80756 Sứ nha khoa dạng bột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

80757 Sứ nha khoa dạng bột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

80758 Sứ nha khoa dạng bột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 1003-1/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
10/03/2022

80759 Sứ nha khoa khoa không kim loại Zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191396 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/12/2019

80760 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 09220717 Công ty TNHH Thiết bị Y tế MEDENT (MEDENT CO., LTD) Còn hiệu lực
02/08/2019