STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80861 Máy sốc tim – phá rung tim đặt trong cơ thể, phụ kiện và tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0114/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
04/08/2021

80862 Máy sốc tim – phá rung tim đặt trong cơ thể, phụ kiện và tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0114/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
04/08/2021

80863 Máy sốc điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 126a/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
29/10/2020

80864 Máy sốc điện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 090622PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

80865 Máy sốc điện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6832021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/07/2022

80866 Máy sốc điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 10/2023/AN Còn hiệu lực
21/02/2023

80867 Máy soi bóng đồng tử và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 021022KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

80868 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

80869 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-18/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

80870 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-98/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
02/01/2020

80871 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-98/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
02/01/2020

80872 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-734/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
02/01/2020

80873 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-735/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
03/01/2020

80874 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 34/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/12/2019

80875 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 35/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/12/2019

80876 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 48/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
19/11/2019

80877 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 71/AG-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
17/04/2020

80878 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 202/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

80879 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 254/AG-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An Còn hiệu lực
08/11/2021

80880 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 57/2022-AVE/PĐ-PL Còn hiệu lực
23/06/2022