STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80941 Máy tiệt trùng áp suất hơi nước kiểu hình trụ nằm ngang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20230401/VINALAB/ NAN Còn hiệu lực
13/04/2023

80942 Máy tiệt trùng bằng E.O GAS (E.O GAS STERILIZER) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 069-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Young Chemical Vina Còn hiệu lực
26/07/2019

80943 Máy tiệt trùng bằng Ethylene Oxide và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2587/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
28/12/2021

80944 Máy tiệt trùng bằng ethylene oxide và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC MDC/PL/240105/AnPro Còn hiệu lực
05/01/2024

80945 Máy tiệt trùng bằng ethylene oxide và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC MDC/PL/240105/AnPro Còn hiệu lực
05/01/2024

80946 Máy tiệt trùng bằng ethylene oxide và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC MDC/PL/240105/AnPro Còn hiệu lực
05/01/2024

80947 Máy tiệt trùng bằng Ethylene Oxide và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC MDC/PL/240105/AnPro Đã thu hồi
05/01/2024

80948 Máy tiệt trùng bằng Ethylene Oxide và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC MDC/PL/240105/AnPro Đã thu hồi
05/01/2024

80949 Máy tiệt trùng bằng Ethylene Oxide và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC MDC/PL/240105/AnPro Đã thu hồi
05/01/2024

80950 Máy tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 279 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
22/11/2019

80951 Máy tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 229/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
21/10/2021

80952 Máy tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2350/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2022

80953 Máy tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 02/10102022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
10/10/2022

80954 Máy tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 241/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

80955 Máy tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 243/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

80956 Máy tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 150124/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/01/2024

80957 Máy tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 160124/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2024

80958 Máy tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 1601-02/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2024

80959 Máy tiệt trùng bằng hơi nước Amsco 400 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 242/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

80960 Máy tiệt trùng bằng hơi nước Amsco 400 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 235/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023