STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80941 Ống PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2411/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Còn hiệu lực
07/12/2021

80942 Ống PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022

80943 Ống PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023006PL/Getzbros Còn hiệu lực
19/04/2023

80944 Ống PCR, dải ống PCR các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 68821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Còn hiệu lực
21/09/2021

80945 ỐNG PENROSE TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 03.17/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
22/06/2019

80946 ỐNG PENROSE TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 08.18/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
22/06/2019

80947 Ống penrose TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 01.21/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
09/01/2021

80948 Ống Peribulbar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
12/03/2020

80949 Ống pha loãng dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT TP-0811-Aicor3/170000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

80950 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/04/2020

80951 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-02/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
06/11/2020

80952 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 06/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
05/03/2021

80953 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 342 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

80954 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 05/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
14/09/2022

80955 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 05/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/04/2023

80956 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 29/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
15/05/2023

80957 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 40/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

80958 Ống phát tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/280 Còn hiệu lực
07/07/2022

80959 Ống phát tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 30062018-001/PL/GMED Còn hiệu lực
11/04/2023

80960 Ống phát tia X của máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 13/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019