STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81001 Máy tiệt trùng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2350/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2022

81002 Máy tiệt trùng khí Ethylene Oxide Gas Sterilizer TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 46-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
29/06/2019

81003 Máy tiệt trùng khí Ethylene Oxide Gas Sterilizer TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG 1601/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2024

81004 Máy tiệt trùng nhệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2350/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2022

81005 Máy tiệt trùng nhệt độ thấp plasma và phụ kiện kèm theo bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 97/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
19/02/2020

81006 Máy tiệt trùng nhệt độ thấp plasma và phụ kiện kèm theo bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2349/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

81007 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0901/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
13/01/2020

81008 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 001/0901/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
18/03/2020

81009 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/04 Còn hiệu lực
18/04/2022

81010 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01-2208/PL-IDSHN Còn hiệu lực
04/08/2022

81011 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 02-2209/PL-IDSHN Còn hiệu lực
22/09/2022

81012 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/23092022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
28/09/2022

81013 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/10102022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
10/10/2022

81014 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ 11102022/PL-Vpro Còn hiệu lực
11/10/2022

81015 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/052023/KQPL-AMV Còn hiệu lực
06/07/2023

81016 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 244/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

81017 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 245/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

81018 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0009/PLC Còn hiệu lực
03/04/2024

81019 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01-2208/PL-IDSHN Đã thu hồi
03/08/2022

81020 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ 11102022/PL-Vpro Đã thu hồi
11/10/2022