STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81041 Máy xét nghiệm hóa sinh bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 180/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

81042 Máy xét nghiệm hóa sinh bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 101/2023/NA-PL Còn hiệu lực
02/10/2023

81043 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 178/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

81044 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 179/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

81045 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 257/2022/NP-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

81046 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 299/2022/NP-PL Còn hiệu lực
30/12/2022

81047 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 16/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

81048 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 27/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/02/2023

81049 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 93/2023/NP-PL Còn hiệu lực
19/04/2023

81050 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 105/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

81051 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 165/2023/NP-PL Còn hiệu lực
26/06/2023

81052 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 93/2023/NA-PL Còn hiệu lực
24/08/2023

81053 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 112/2023/NA-PL Còn hiệu lực
12/10/2023

81054 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 198/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/10/2021

81055 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 199/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/10/2021

81056 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 173/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

81057 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 174/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

81058 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 175/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

81059 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 176/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

81060 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 177/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022