STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81081 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 07/2023/NM-PL Còn hiệu lực
05/10/2023

81082 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 08/2023/NM-PL Còn hiệu lực
05/10/2023

81083 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 09/2023/NM-PL Còn hiệu lực
05/10/2023

81084 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 16/2023/NM-PL Còn hiệu lực
05/10/2023

81085 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 17/2023/NM-PL Còn hiệu lực
05/10/2023

81086 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 69-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

81087 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 70-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

81088 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-41 Còn hiệu lực
27/12/2023

81089 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-42 Còn hiệu lực
27/12/2023

81090 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-43 Còn hiệu lực
27/12/2023

81091 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-44 Còn hiệu lực
27/12/2023

81092 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-48 Còn hiệu lực
27/12/2023

81093 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT 03/2024/PLTTBYT/TVP Còn hiệu lực
30/01/2024

81094 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-19/2022/PL Đã thu hồi
28/06/2022

81095 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-HEMA-039-B Đã thu hồi
30/06/2022

81096 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-HEMA-041-B Đã thu hồi
30/06/2022

81097 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-HEMA-042-C Đã thu hồi
18/07/2022

81098 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-HEMA-040-C Đã thu hồi
18/07/2022

81099 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-112-C Đã thu hồi
05/09/2022

81100 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-110-C Đã thu hồi
05/09/2022