STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81101 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 200 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
29/01/2021

81102 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 201 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
29/01/2021

81103 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 202 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
29/01/2021

81104 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 209 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
18/02/2021

81105 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 23/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
10/06/2021

81106 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-08/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
07/07/2021

81107 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-09/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
07/07/2021

81108 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-21/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
13/09/2021

81109 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-4/2022/PL Còn hiệu lực
14/04/2022

81110 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 34/2022/NP-PL Còn hiệu lực
26/05/2022

81111 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 35/2022/NP-PL Còn hiệu lực
26/05/2022

81112 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-15/2022/PL Còn hiệu lực
27/06/2022

81113 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-MIN1/210000011/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

81114 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 53/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
04/08/2022

81115 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 51/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

81116 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 51/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

81117 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 51/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

81118 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 51/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

81119 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 54/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
15/08/2022

81120 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-109-B Còn hiệu lực
05/09/2022