STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81101 Túi hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 112/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

81102 Túi hậu môn nhân tạo hai mảnh Flexima 3S, loại kín TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 10/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
08/06/2020

81103 Túi hậu môn nhân tạo hai mảnh Flexima 3S, loại kín TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 11/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
08/06/2020

81104 Túi hậu môn nhân tạo loại xả, khóa cuộn, Flexima Active TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 145/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

81105 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 42/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
13/11/2019

81106 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 43/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
13/11/2019

81107 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

81108 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0121 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
22/02/2021

81109 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0121 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
22/02/2021

81110 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1322 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2020

81111 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh các loại, túi chăm sóc hậu môn các loại,túi nước tiểu các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 489 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2020

81112 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 14/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/06/2019

81113 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 437/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
14/02/2020

81114 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 15/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

81115 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 800/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021

81116 Túi hậu môn nhân tạo Proxima một mảnh, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 437/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
14/02/2020

81117 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED0919 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) Còn hiệu lực
14/11/2019

81118 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED1119 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
20/02/2020

81119 Túi hậu môn nhân tạo SOFTOMY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

81120 Túi hậu môn nhân tạo Softomy (Softomy Colostomy Bag) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 33/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019