STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81201 Máy xét nghiệm khí máu Prime ABG và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 151/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
22/02/2021

81202 Máy xét nghiệm khí máu Stat Profile pHOx và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 183/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
04/03/2021

81203 Máy xét nghiệm khí máu Stat Profile Prime Plus và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 150/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
22/02/2021

81204 Máy xét nghiệm khí máu và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2575 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

81205 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2870/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/07/2022

81206 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3068/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

81207 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

81208 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3823/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023

81209 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3832/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2023

81210 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3818/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

81211 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3819/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

81212 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3820/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

81213 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3821/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

81214 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 01-Opti-PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019

81215 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 13/2023/NA-PL Còn hiệu lực
19/01/2023

81216 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 12/2023/NA-PL Còn hiệu lực
19/01/2023

81217 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 11/2023/NA-PL Còn hiệu lực
19/01/2023

81218 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 10/2023/NA-PL Còn hiệu lực
19/01/2023

81219 Máy xét nghiệm máu ẩn phân và thuốc thử, vật tư tiêu hao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG 3108/TLEIKEN Còn hiệu lực
13/10/2023

81220 Máy xét nghiệm máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH005a/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
07/10/2020