STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81421 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 215/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

81422 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 231/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

81423 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 232/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

81424 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

81425 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0071/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
14/08/2020

81426 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0071/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
14/08/2020

81427 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/05/2021

81428 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 35/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/05/2021

81429 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/159 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

81430 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-310-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

81431 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-311-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

81432 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-312-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

81433 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/521 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

81434 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/470 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

81435 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/201 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

81436 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-162/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2021

81437 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/569 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/11/2021

81438 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/586 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

81439 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/600 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

81440 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/660 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021