STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81541 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2664-1CL PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Còn hiệu lực
11/12/2019

81542 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190900 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Còn hiệu lực
10/04/2020

81543 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 17-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Thương mại, Dịch vụ và Trang Thiết bị Y tế Đại Hữu Còn hiệu lực
11/08/2020

81544 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1837/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
28/12/2020

81545 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 270 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
05/05/2021

81546 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-07/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
07/07/2021

81547 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 295 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

81548 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP211115/170000112/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Anh Quân Còn hiệu lực
19/11/2021

81549 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2664-1CL23/9/19 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

81550 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-03/2022/PL Còn hiệu lực
14/04/2022

81551 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-242/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

81552 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-256/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

81553 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2722/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

81554 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2724/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

81555 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2728/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

81556 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-19/22/PL Còn hiệu lực
27/06/2022

81557 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-19/2022/PL Còn hiệu lực
28/06/2022

81558 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-162022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/07/2022

81559 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-162022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/07/2022

81560 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 754/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/07/2022