STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81601 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 79/2022/PL-VQ Còn hiệu lực
15/05/2023

81602 Máy Đo Điện Cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 120723/PL-QA Còn hiệu lực
12/07/2023

81603 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 20/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

81604 Máy đo điện cơ ScanVision và phụ kiện kèm theo: - Cặp đầu dò đo điện thế - Đầu thu phát thông tin - Miếng gel đo điện thế - Các điện cực TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 106-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM DV Chăm Sóc Sức Khỏe Vĩnh Đức Còn hiệu lực
25/07/2019

81605 Máy đo điện cơ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 20/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
30/06/2019

81606 Máy đo điện não TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 151-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
25/06/2019

81607 Máy đo điện não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1745/170000074/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Đã thu hồi
18/08/2019

81608 Máy đo điện não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1742/170000074/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
18/08/2019

81609 Máy Đo Điện Não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1839/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
06/09/2021

81610 Máy đo điện não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 04CVPL.NATUS Còn hiệu lực
27/05/2022

81611 Máy đo điện não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 09CVPL.NATUS Còn hiệu lực
29/07/2022

81612 Máy đo điện não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 10CVPL.NATUS Còn hiệu lực
29/07/2022

81613 Máy đo điện não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOA THỊNH 01/2023/PLMNT Còn hiệu lực
21/02/2023

81614 Máy đo điện não giấc ngủ TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 151-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
25/06/2019

81615 Máy đo điện não và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 20/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
30/06/2019

81616 Máy đo điện não và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOA THỊNH Còn hiệu lực
24/12/2020

81617 Máy đo điện não đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 167a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
24/08/2021

81618 Máy đo điện não đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 65/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
12/07/2022

81619 Máy đo điện não đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 68/2022/CV-AN Còn hiệu lực
08/08/2022

81620 Máy đo điện não đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 06/2023/AN Còn hiệu lực
08/02/2023