STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81741 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 144/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2020

81742 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng ALT/GPT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

81743 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng AST/GOT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

81744 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 131/20/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

81745 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 371/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

81746 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 369/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

81747 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng chất ức chế plasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-431/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

81748 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng citrat TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 323/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

81749 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

81750 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-167/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/01/2020

81751 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 335/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

81752 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 336/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

81753 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 337/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

81754 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 341/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

81755 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng creatinin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1069/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2020

81756 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-316/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/04/2020

81757 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 10/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/02/2021

81758 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-270/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

81759 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-271/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

81760 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Dabigatran TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-409/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020