STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81761 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng fructose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 324/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

81762 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm đinh lượng GOT TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 65-2CL30/6/17 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Đức Còn hiệu lực
20/12/2019

81763 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng GPT TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 65-1CL30/6/17 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Còn hiệu lực
20/12/2019

81764 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 172/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2020

81765 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD 260922/PCBPL-MEDIW Còn hiệu lực
29/10/2022

81766 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 158/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/04/2020

81767 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 18/2020/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/07/2020

81768 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-464/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2020

81769 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-573/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2020

81770 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính VWF:CB TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 17/2020/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/07/2020

81771 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgG kháng HSV-1/2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 28/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
24/08/2020

81772 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgG kháng Mycoplasma pneumoniae TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 290/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/01/2021

81773 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgG kháng virus sởi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 292/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
14/01/2021

81774 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgM kháng HSV-1/2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 305/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
14/01/2021

81775 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgM kháng Mycoplasma pneumoniae TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 256/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
13/01/2021

81776 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgM kháng virus sởi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 291/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
14/01/2021

81777 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố Von Willebrand (vWF Ag) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 119 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
27/08/2020

81778 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand (VWF:Ag) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-410/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2020

81779 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố XIII TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-466/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
01/08/2020

81780 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng L-homocystein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-272/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020