STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81761 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191606 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
03/03/2020

81762 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 676-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Fininse Việt Nam Còn hiệu lực
18/04/2020

81763 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 881/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

81764 máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 52/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

81765 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 90/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

81766 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 232/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH METRAN VITEC Còn hiệu lực
05/03/2021

81767 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0002/170000021/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

81768 Máy thở TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3929-5 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Thành An Còn hiệu lực
01/08/2021

81769 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 016-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
01/09/2021

81770 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-09/210000016/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
25/10/2021

81771 Máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2260/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
16/11/2021

81772 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 97-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

81773 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 98-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

81774 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 160/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

81775 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0000622/QRA Đã thu hồi
07/02/2022

81776 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-17/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2022

81777 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 108-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
28/06/2022

81778 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 121-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
05/08/2022

81779 MÁY THỞ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 25/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
15/08/2022

81780 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 20/2022-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2022