STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81781 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 158/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/04/2020

81782 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 18/2020/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/07/2020

81783 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-464/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2020

81784 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-573/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2020

81785 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính VWF:CB TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 17/2020/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/07/2020

81786 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgG kháng HSV-1/2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 28/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
24/08/2020

81787 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgG kháng Mycoplasma pneumoniae TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 290/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/01/2021

81788 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgG kháng virus sởi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 292/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
14/01/2021

81789 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgM kháng HSV-1/2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 305/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
14/01/2021

81790 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgM kháng Mycoplasma pneumoniae TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 256/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
13/01/2021

81791 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgM kháng virus sởi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 291/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
14/01/2021

81792 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố Von Willebrand (vWF Ag) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 119 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
27/08/2020

81793 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand (VWF:Ag) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-410/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2020

81794 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố XIII TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-466/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
01/08/2020

81795 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng L-homocystein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-272/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

81796 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng LIH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-422/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/01/2020

81797 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Plasminogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-431/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

81798 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Protein S tự do TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-519/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2020

81799 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-441/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2020

81800 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng transferrin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-280/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/01/2021