STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81801 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021304/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VNLOGS Còn hiệu lực
24/08/2021

81802 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 394.21/180000026/PCBPL-BYT ĐỖ THANH THÙY Còn hiệu lực
25/08/2021

81803 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81804 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81805 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81806 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81807 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81808 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81809 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81810 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81811 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1682/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH HUY Còn hiệu lực
25/08/2021

81812 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1583/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81813 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1583/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81814 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1743/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81815 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1743/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81816 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1743/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81817 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1743/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81818 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1743/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81819 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1751/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
26/08/2021

81820 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2021/180000028/PCBPL-BYT Trương Thế Nhân Còn hiệu lực
26/08/2021