STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81801 Máy đo đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 134/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

81802 Máy đo đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 05-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
25/03/2021

81803 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1201/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
29/04/2021

81804 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 302/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

81805 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 303/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

81806 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN 02C/12/22/KQPL-MYVAN Còn hiệu lực
15/12/2022

81807 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.22-STG/PL-NK Còn hiệu lực
05/10/2023

81808 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 19.22-STG/PL-NK Còn hiệu lực
10/10/2023

81809 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 20.22-STG/PL-NK Còn hiệu lực
10/10/2023

81810 Máy đo đông máu bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

81811 Máy đo đông máu bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

81812 Máy đo đông máu bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

81813 Máy đo đông máu bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
07/10/2019

81814 Máy đo đông máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 82/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Đã thu hồi
30/10/2019

81815 Máy đo đông máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 82/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
30/10/2019

81816 máy đo đông máy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 25/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
30/09/2020

81817 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018307 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
23/06/2019

81818 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 321/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

81819 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES ASL002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASL SCS VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2019

81820 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 36-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019