STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81821 Thuốc thử làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm kỵ khí không bắt buộc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-709/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

81822 Thuốc thử làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm kỵ khí không bắt buộc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-710/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

81823 Thuốc thử làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm phát triển nhanh, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae và Proteus mirabilis) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-711/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

81824 Thuốc thử làm kháng sinh đồ: cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện và hiếu khí phát triển nhanh, một số cầu khuẩn gram dương hiếu khí khó nuôi cấy và Listeria monocytogenes TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 365/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/12/2020

81825 Thuốc thử làm kháng sinh đồ: liên cầu khuẩn hiếu khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 364/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/12/2020

81826 Thuốc thử làm kháng sinh đồ: liên cầu khuẩn hiếu khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 33/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/08/2021

81827 Thuốc thử làm kháng sinh đồ: liên cầu khuẩn không phải cầu khuẩn đường ruột hiếu khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 104/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

81828 Thuốc thử làm kháng sinh đồ: liên cầu khuẩn không phải cầu khuẩn đường ruột hiếu khí và Haemophilus spp. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 186/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

81829 Thuốc thử làm kháng sinh đồ: trực khuẩn gram âm hiếu khí và hiếu-kị khí tùy tiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 361/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/12/2020

81830 Thuốc thử làm kháng sinh đồ: trực khuẩn gram âm hiếu khí và hiếu-kị khí tùy tiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 362/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/12/2020

81831 Thuốc thử làm kháng sinh đồ: trực khuẩn gram âm phát triển nhanh, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae và Proteus mirabilis TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 363/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/12/2020

81832 Thuốc thử ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 58/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/02/2021

81833 Thuốc thử ly giải hồng cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 108/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/07/2020

81834 Thuốc thử ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 278/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/01/2021

81835 Thuốc thử ly giải hồng cầu phóng thích Hemoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0003 Còn hiệu lực
01/04/2022

81836 Thuốc thử ly giải hồng cầu phóng thích Hemoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0029 Còn hiệu lực
31/08/2022

81837 Thuốc thử ly giải hồng cầu, cố định bạch cầu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0014 Còn hiệu lực
17/05/2022

81838 Thuốc thử ly giải hồng cầu, cố định bạch cầu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0030 Còn hiệu lực
31/08/2022

81839 Thuốc thử ly giải hồng cầu, pha loãng bạch cầu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0013 Còn hiệu lực
17/05/2022

81840 Thuốc thử ly giải hồng cầu, pha loãng bạch cầu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0028 Còn hiệu lực
31/08/2022