STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81881 Máy tạo oxy (oxygen Concentrator) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7921/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quỳnh Vũ Còn hiệu lực
17/08/2021

81882 Máy tạo Oxy (Oxygen concentrator) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 357/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Còn hiệu lực
14/09/2021

81883 Máy tạo Oxy 10 lít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 14/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Đã thu hồi
21/07/2021

81884 Máy tạo Oxy 10 lít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 14/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Đã thu hồi
21/07/2021

81885 Máy tạo Oxy 10 lít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 17/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
22/07/2021

81886 Máy tạo Oxy 10 lít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 17/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
22/07/2021

81887 Máy tạo Oxy 10 lít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 20/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
06/08/2021

81888 Máy tạo Oxy 10 lít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 24/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
27/08/2021

81889 Máy tạo oxy 10L TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 857/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật thiết bị y tế Minh Phương Còn hiệu lực
24/07/2021

81890 Máy tạo oxy 10L TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1238/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN Còn hiệu lực
17/09/2021

81891 Máy tạo Oxy 10L TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 18a/20000085/BYT-CCHNPL Đã thu hồi
21/12/2022

81892 Máy tạo Oxy 10L TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 18a/20000085/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
21/12/2022

81893 Máy tạo oxy 10L và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3964 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
18/08/2021

81894 Máy tạo Oxy 20 lít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 14/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Đã thu hồi
21/07/2021

81895 Máy tạo Oxy 20 lít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 17/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
22/07/2021

81896 Máy tạo oxy 3L TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 857/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật thiết bị y tế Minh Phương Còn hiệu lực
24/07/2021

81897 Máy tạo Oxy 5 lít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 14/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Đã thu hồi
21/07/2021

81898 Máy tạo Oxy 5 lít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 14/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Đã thu hồi
21/07/2021

81899 Máy tạo Oxy 5 lít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 17/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
22/07/2021

81900 Máy tạo Oxy 5 lít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 17/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
22/07/2021