STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81901 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng C-Peptid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-728/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81902 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-248/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81903 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-246/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
15/07/2020

81904 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 19-9 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-247/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81905 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-249/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81906 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng cortisol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-727/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81907 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-251/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81908 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-407/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
14/07/2020

81909 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-153/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2020

81910 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng HCG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-250/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81911 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng IgG đặc hiệu với CMV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 37/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81912 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng methotrexate TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1080/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/01/2020

81913 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng procalcitonin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 22/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81914 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng thymidine kinase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 25/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81915 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng TPA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 26/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81916 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng β2-microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-726/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81917 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định tính HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 153/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81918 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định tính IgM kháng virus Zika TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 155/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81919 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định tính kháng thể kháng HDV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 152/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

81920 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định tính độc tố A và B của Clostridium difficile TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 23/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020