STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81981 Ống thông tĩnh mạch có cánh và 3 nòng, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

81982 Ống thông tĩnh mạch có cánh và cổng tiêm, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

81983 Ống thông tĩnh mạch có cánh, không có cổng tiêm cho trẻ sơ sinh, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

81984 Ống thông tĩnh mạch có cánh, không có cổng tiêm với kẹp giữ cho trẻ sơ sinh, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

81985 Ống thông tĩnh mạch có cánh, không có cổng tiêm, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

81986 Ống thông tĩnh mạch không cánh và cổng tiêm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

81987 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0010/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Đã thu hồi
15/08/2019

81988 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0020/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
16/08/2019

81989 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0021/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
16/08/2019

81990 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 59/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
07/01/2020

81991 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0010/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
18/06/2021

81992 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0322/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
21/06/2021

81993 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 970/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2021

81994 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0337/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
05/10/2021

81995 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4003 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
05/10/2021

81996 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3513 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
11/11/2021

81997 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0345/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
22/11/2021

81998 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0015/THUYAN Còn hiệu lực
14/03/2022

81999 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 02/PL Đã thu hồi
23/03/2022

82000 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 95/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022