STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82021 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

82022 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

82023 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

82024 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

82025 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

82026 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

82027 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

82028 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

82029 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/11/2020

82030 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-001/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
17/12/2020

82031 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-003/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
04/02/2021

82032 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-108/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2021

82033 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 01HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/01/2022

82034 Sinh phẩm chẩn đoán invitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 30/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2022

82035 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 59HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

82036 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện kháng thể kháng HIV1, HIV1 nhóm O và HIV2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 58HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

82037 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C (HCV) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 55HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

82038 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện sớm giai đoạn chuyển đổi huyết thanh với HIV tuýp1 (HIV1,HIV1 nhóm O), phát hiện kháng thể kháng HIV2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 95HQ/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

82039 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện định tính kháng nguyên vi rút viêm gan C và kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 54HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

82040 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện định tính kháng thể kháng HTLV týp I và týp II trong máu người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 57HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020