STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82021 Máy tập nhược thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 02GEM/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2022

82022 MÁY TẬP PHCN THỤ ĐỘNG KHỚP GỐI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ TH122023 Còn hiệu lực
18/12/2023

82023 Máy tập PHCN thụ động khớp gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0032-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2023

82024 Máy tập phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN010/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

82025 Máy tập phục hồi chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018600 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
23/10/2019

82026 Máy tập phục hồi chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018617 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
23/10/2019

82027 Máy tập phục hồi chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED MotolifeHDM Còn hiệu lực
06/11/2023

82028 Máy tập phục hồi chức năng cánh tay (phụ kiện tiêu chuẩn) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3551-1S PL-TTDV CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ THỊNH QUANG Còn hiệu lực
24/02/2021

82029 Máy tập phục hồi chức năng chi dưới TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 097-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
17/06/2021

82030 Máy tập phục hồi chức năng chi trên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 44 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

82031 Máy tập phục hồi chức năng chi trên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 51 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

82032 Máy tập phục hồi chức năng chi trên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 50 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

82033 Máy tập phục hồi chức năng chi trên và bàn tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 45 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

82034 Máy tập phục hồi chức năng chi trên và chi dưới TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 01-170624/PLA-YTVX Còn hiệu lực
17/06/2024

82035 Máy tập phục hồi chức năng chi trên với màn hình thực tại ảo, tại giường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1009/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
04/09/2020

82036 Máy tập phục hồi chức năng chi trên, chi dưới TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018648 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
23/10/2019

82037 Máy tập phục hồi chức năng cho chi dưới TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN016/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

82038 Máy tập phục hồi chức năng cho chi dưới TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN011/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

82039 Máy tập phục hồi chức năng cho chi trên và chi dưới TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN016/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

82040 Máy tập phục hồi chức năng cho chi trên và chi dưới TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN015/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019