STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82041 Máy đốt rung nhĩ sử dụng RF và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1694/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020

82042 Máy đốt rung nhĩ sử dụng RF và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1694/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020

82043 Máy đốt rung nhĩ sử dụng RF và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1694/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020

82044 Máy đốt rung nhĩ sử dụng RF và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/189 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

82045 Máy đốt rung nhĩ và phụ kiện bao gồm bàn đạp, dây cáp, đầu đốt rung nhĩ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 745/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

82046 Máy đốt sóng cao tần và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021700A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2023

82047 Máy đốt sóng cao tần (RFA) và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0058/THUYAN Còn hiệu lực
01/11/2023

82048 Máy đốt tử cung TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3095 PL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Còn hiệu lực
19/12/2019

82049 Máy đốt u bằng sóng cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 159/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
23/09/2021

82050 Máy đốt u bằng sóng cao tần và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED0320 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/03/2020

82051 Máy đốt u bằng sóng cao tần và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 64/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2020

82052 Máy đốt u bằng vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 158/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
23/09/2021

82053 Máy đốt u bằng vi sóng và phu kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 85/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

82054 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 35/MED1119 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

82055 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED0120 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/03/2020

82056 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2020

82057 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0520 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2020

82058 Máy đốt u gan bằng sóng cao tần RFA và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 226/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

82059 Máy đốt u gan bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 221/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/09/2019

82060 Máy đốt điện cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1659/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH UNION MEDICAL Còn hiệu lực
10/11/2020