STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82061 Thuốc thử xét nghiệm định lượng P1NP toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1549/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2021

82062 Thuốc thử xét nghiệm định lượng P1NP toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3281/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

82063 Thuốc thử xét nghiệm định lượng PAPP-A TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2772/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

82064 Thuốc thử xét nghiệm định lượng peptide C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-148/2022/PL Còn hiệu lực
25/10/2022

82065 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phenobarbital TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3125/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

82066 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phenytoin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0057 Còn hiệu lực
23/02/2022

82067 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phenytoin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3148/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

82068 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phosphate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3153/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

82069 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1946/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

82070 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2604/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

82071 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3152/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

82072 Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2744/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

82073 Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2991/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

82074 Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2992/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

82075 Thuốc thử xét nghiệm định lượng PlGF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1805/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
27/07/2021

82076 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1736/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
11/07/2021

82077 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 04/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
06/05/2022

82078 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 05/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
10/05/2022

82079 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0059 Còn hiệu lực
11/05/2022

82080 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0040 Còn hiệu lực
11/05/2022