STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82081 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

82082 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 21/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

82083 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 24IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/07/2019

82084 Sinh Hiển Vi khám mắt cầm tay / Hand Held Slit Lamp TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3446 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
03/11/2020

82085 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 1002UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
23/06/2021

82086 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2001/200000005/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
17/09/2020

82087 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2210-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
15/07/2022

82088 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2210-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

82089 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2215-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

82090 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-10/TA-BPL Còn hiệu lực
16/08/2022

82091 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-15/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

82092 Sinh hiển vi khám mắt Symphony và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 02UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

82093 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3176 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát Triển Còn hiệu lực
08/04/2020

82094 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 382/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

82095 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

82096 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

82097 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

82098 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

82099 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

82100 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 111-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
08/01/2021