STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82081 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2659/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

82082 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0091 Còn hiệu lực
28/06/2022

82083 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0100 Còn hiệu lực
08/07/2022

82084 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3041/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

82085 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0100a Còn hiệu lực
21/09/2022

82086 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0091a Còn hiệu lực
28/09/2022

82087 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3237/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

82088 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein S tự do TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 40/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
26/08/2021

82089 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau phosphoryl hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2829/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

82090 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau phosphoryl hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2830/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

82091 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-209/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/09/2021

82092 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 01/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
22/02/2022

82093 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2643/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

82094 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2658/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

82095 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2682/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

82096 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0082 Còn hiệu lực
07/06/2022

82097 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0067 Còn hiệu lực
07/06/2022

82098 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0083 Còn hiệu lực
23/06/2022

82099 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0104 Còn hiệu lực
13/07/2022

82100 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2987/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/09/2022