STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82121 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ß-CrossLaps TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2052/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

82122 Thuốc thử xét nghiệm định lượng S100 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2743/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

82123 Thuốc thử xét nghiệm định lượng S100 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2751/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

82124 Thuốc thử xét nghiệm định lượng S100 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2752/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

82125 Thuốc thử xét nghiệm định lượng salicylate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3142/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

82126 Thuốc thử xét nghiệm định lượng salicylate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3268/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

82127 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D-Dimer và X-oligomer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2406/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

82128 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D-Dimer và X-oligomer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3239/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

82129 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D‑Dimer và X‑oligomer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3295/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

82130 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2663/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

82131 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Sắt TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-068-B Còn hiệu lực
20/08/2022

82132 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3083/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

82133 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3084/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

82134 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3085/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

82135 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3289/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

82136 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0028 Còn hiệu lực
15/04/2022

82137 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_30 Còn hiệu lực
15/04/2022

82138 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0026 Còn hiệu lực
15/04/2022

82139 Thuốc thử xét nghiệm định lượng SCC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2736/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

82140 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sFlt-1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1841/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/07/2021