STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82301 Máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 22/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
25/09/2020

82302 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 275d/2020/CV-VQ Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
22/01/2021

82303 Máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 65 /170000035/PCBPL-BYT Công ty liên doanh y học Việt – Hàn Còn hiệu lực
03/02/2021

82304 Máy X-quang TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4024-5 PL-TTDV Công ty TNHH Y tế Việt Long Còn hiệu lực
11/11/2021

82305 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 147/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
31/12/2021

82306 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 433/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

82307 Máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED CV01-2022/KQPL/QMED Còn hiệu lực
11/02/2022

82308 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20221227/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
27/12/2022

82309 Máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

82310 Máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT QUANG PL01/VQMED Còn hiệu lực
25/12/2023

82311 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 48-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
27/08/2021

82312 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 89-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2021

82313 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 42/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82314 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 42/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82315 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 42/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82316 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 42/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82317 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 43/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/10/2022

82318 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 43/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/10/2022

82319 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 130-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
20/03/2023

82320 Máy X-Quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI VÂN PHONG 04/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2023