STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82501 Máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2260/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
16/11/2021

82502 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 97-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

82503 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 98-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

82504 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 160/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

82505 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0000622/QRA Đã thu hồi
07/02/2022

82506 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-17/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2022

82507 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 108-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
28/06/2022

82508 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 121-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
05/08/2022

82509 MÁY THỞ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 25/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
15/08/2022

82510 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 20/2022-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2022

82511 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 121922PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

82512 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 3/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/10/2022

82513 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

82514 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 104d/PL-VQ Đã thu hồi
19/10/2022

82515 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 671/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

82516 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0010722/QRA Còn hiệu lực
06/01/2023

82517 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 105/2022/PL-VQ Còn hiệu lực
15/05/2023

82518 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRIVINA 28823/TVN/PL Còn hiệu lực
28/08/2023

82519 máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN ARIA 104 /VBPL Còn hiệu lực
04/04/2024

82520 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Siaretron 1000 IPER /VBPL Còn hiệu lực
04/04/2024